Четвер,  28.10.2021, 


81600, Львівська область, м.Миколаїв,
вул. Чайковського, 18, тел: (241) - 52-292, 51-417

Головна Мій профіль Вихід RSS
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"

   

«Громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей…

…Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.

Усі об’єднання громадян рівні перед законом»

                                                                       ст. 36 Конституції України

«Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, забороняється.

Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань…

… Заборона діяльності об’єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку». 

 

                                                                             ст. 37 Конституції України

 

Правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань визначає Закон України «Про громадські об’єднання».

Зокрема, громадським об'єднанням визнається добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, яке за організаційно-правовою формою утворюється як:

громадська організація - громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

або громадська спілка - громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Відповідно до вимог ст. 3 Закону України «Про громадські об’єднання», громадські об'єднання утворюються і діють на принципах:

 1) добровільності;

 2) самоврядності;

 3) вільного вибору території діяльності;

 4) рівності перед законом;

 5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників);

 6) прозорості, відкритості та публічності.

Необхідно також зазначити, що дія Закону України «Про громадські об’єднання» не поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення: 

1) політичних партій;

2) релігійних організацій;

3) непідприємницьких товариств, що утворюються актами органів державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування; 

4) асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань; 

5) саморегулівних організацій, організацій, які здійснюють професійне самоврядування; 

6) непідприємницьких товариств (які не є громадськими об'єднаннями), утворених на підставі інших законів.

 

З текстом Закону України "Про громадські об"єднання" можна ознайомитись за посиланням - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1400564914541217.

     Процедуру підготовки та оформлення рішень, які приймаються за результатами розгляду реєстраційними службами районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції документів щодо реєстрації громадського об’єднання, прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання, а також рішень щодо прийняття повідомлень про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання, прийняття повідомлення про зміну найменування, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення, видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту громадського об’єднання, внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання, визнання рішення про саморозпуск чи реорганізацію громадського об’єднання, прийняття рішення про припинення діяльності громадського об’єднання визначає Порядок підготовки та оформлення рішень щодо громадських об"єднань, затверджений наказом Міністерства юстиції України № 1845/5 від 14.12.2012 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2103-12/print1386618402060520 .


     Процедуру підготовки та оформлення рішень, які приймаються за результатами розгляду Державною реєстраційною службою України та реєстраційними службами територіальних органів Мін'юсту, документів щодо легалізації (реєстрації) громадських формувань, щодо реєстрації символіки професійних спілок, їх об'єднань, організацій роботодавців, їх об'єднань, політичних партій, благодійних організацій, а також рішень щодо реєстрації (погодження або взяття до відома) змін до статутних документів, щодо взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів громадських формувань, щодо державної реєстрації змін до положень, регламентів, списків третейських суддів постійно діючих третейських судів, щодо видачі дублікатів свідоцтва та/або статуту (положення) громадських формувань, щодо взяття до відома рішення про припинення громадського формування, щодо скасування запису про легалізацію (реєстрацію) громадських формувань визначає ПОРЯДОК підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань, затверджений наказом Міністерства юстиції України № 1828/5 від 08.07.2011 - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0855-11/print1429183421060864.
 


     Легалізація (реєстрація) громадських формувань полягає у проведенні правової експертизи установчих документів на їх відповідність Конституції та іншим актам законодавства України, а у випадках, передбачених законодавством, також статуту (положенню) громадського формування, прийнятті рішення про легалізацію (реєстрацію) громадського формування, занесенні відомостей до відповідного реєстру та присвоєнні реєстраційного номера, видачі свідоцтва (крім громадських формувань, яким законодавством не передбачено видачу свідоцтва) або довідки.